Kliniczne problemy z wykonywaniem eutanazji i samobójstwem lekarskim w Holandii

Mimo że eutanazja i samobójstwo prowadzone przez lekarza są w większości krajów nielegalne, są one przeprowadzane w kilku częściach świata.1-9 Oregon dokonał samobójstwa z pomocą lekarza w określonych warunkach. 10 W Holandii lekarz prowadzący eutanazję lub zapewniający pomoc w samobójstwie nie będzie ścigana, jeżeli czyn został popełniony na ściśle określonych warunkach, które zostały sformułowane przez sądy i lekarzy11. Jeden z tych warunków jest taki, że eutanazja lub pomoc w samobójstwie musi być przeprowadzana w profesjonalny sposób sposób. W 1987 r. Królewskie Holend...

Choroba Behçeta

W swoim artykule przeglądowym, Sakane i in. (21 października) stwierdzili, że cięższe objawy kliniczne choroby Behçeta, takie jak zajęcie oczu i centralnego układu nerwowego, są zwykle związane z obecnością allelu HLA-B51. Ogólnie przyjmuje się, że allel HLA-B51 występuje częściej u pacjentów z chorobą Behçeta niż w populacji ogólnej. Jednak dodatni wynik HLA-B51 na ogół nie determinuje rokowania i odpowiedzi na leczenie. W badaniu porównawczym z Turcji i Zjednoczonego Królestwa nie stwierdzono związku między obecnością allelu HLA-B51 a kliniczną ciężkością choroby.2 Przebi...

Patogeneza biegunki Shigella. XVI. Selektywne ukierunkowanie toksyny Shiga na komórki kosmków jelenia królika wyjaśnia wpływ toksyny na transport elektrolitów jelitowych.

Aby zbadać mechanizm, dzięki któremu toksyna Shiga zmienia transport wody w jelitach i elektrolitach, ligowane pętle jelita królika inkubowano in vivo z oczyszczoną toksyną, a następnie badano in vivo przez perfuzję z pojedynczym przejściem i in vitro za pomocą techniki napięciowej komory Ussinga. Ekspozycja na toksynę doprowadziła do gromadzenia się wody w świetle jelita czczego, związanej ze zmniejszeniem aktywnego podstawowego wchłaniania NaCl. Zmniejszono również wchłanianie Na stymulowane glukozą i alaniną, podczas gdy toksyna nie wywierała żadnego wpływu na podstawowy prąd zwa...

Po podzieleniu wykopu na odcinki dla kazdego odcinka z osobna projektujemy studnie

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa jest główną przyczyną zachorowalności i śmiertelności w czasie ciąży i połogu. Nie jest jednak znana rola mutacji w genach protrombiny i czynnika V oraz innych zaburzeniach trombofilii jako czynnikach ryzyka zakrzepicy z zatorami u kobiet w okresie ciąży i połogu. Metody
W badaniu 119 kobiet z historią żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w czasie ciąży i połogiem oraz 233 dobranymi wiekiem kobiet zdrowych, mierzyliśmy aktywność antytrombiny, białka C, białka S i antykoagulanta toczniowego. Przeprowadziliśmy również analizy genetyczne w celu ...

Najnowsze zdjęcia w galerii mojstargard24:

331#prodermina , #womp stargard , #doksorubicyna , #rozkład mzk stargard , #dni stargardu 2015 , #balneolog , #rozkład jazdy mzk stargard , #bataty wartości odżywcze , #olx stargard , #mzk stargard rozkład jazdy ,