Skip to content

Mutacje protrombiny i czynnika V u kobiet z historią zakrzepicy w czasie ciąży i połóg cd

1 rok ago

482 words

Procedura ta została wcześniej oceniona.21 Badanie przeprowadzono zgodnie z Deklaracją Helsińską, a wszystkie kobiety wyraziły pisemną świadomą zgodę. Testy laboratoryjne
Wszystkie kobiety były badane pod kątem odziedziczonych i nabytych wad krzepnięcia krwi. Ustaliliśmy aktywność antytrombiny, białka C, białka S i antykoagulanta toczniowego w osoczu i przeprowadziliśmy analizę genetyczną, aby określić obecność lub nieobecność czynnika V Leiden, mutację genu protrombiny G20210A i mutację C677T MTHFR. Aktywność białek osocza C i białka S zmierzono za pomocą funkcjonalnego testu krzepnięcia (Instrumentation Laboratory, Mediolan, Włochy) i całkowitego antygenu białka S i wolnego antygenu białka S zmierzono metodą immunoelektroforezy (Boehringer Mannheim, Mannheim, Niemcy). Aktywność antytrombiny w osoczu mierzono za pomocą Berichrom (Dade Behring, Liederbach, Niemcy). Oporność na aktywowane białko C określono za pomocą zestawu (Coatest APC Resistance, Chromogenix, Mölndal, Szwecja). Anticoagulant tocznia mierzono za pomocą testu DVV i testu potwierdzenia DVV (American Diagnostica, Greenwich, Conn.).
Kryteria rozpoznania niedoborów białka C, białka S i antytrombiny były poziomami aktywności poniżej dolnej granicy normy (granica, 95. percentyl), jak określono w próbkach krwi pobranych od 233 zdrowych kobiet. Dolne granice normy to 70 procent dla aktywności białka C, 75 procent dla aktywności białka C po wyłączeniu nośników czynnika V Leiden, 55 procent dla aktywności białka S, 65 procent dla aktywności białka S po wykluczeniu normalnych kobiet biorących doustne środki antykoncepcyjne i nośniki czynnika V Leiden i 80 procent dla działania antytrombiny (z lub bez terapii doustnymi środkami antykoncepcyjnymi).
Analiza genetyczna
DNA ekstrahowano z leukocytów krwi obwodowej zgodnie ze standardowymi protokołami za pomocą systemu Chelex (Bio-Rad, Monachium, Niemcy). Obecność lub brak czynnika V Leiden określono za pomocą analizy enzymów restrykcyjnych specyficznych dla allelu.22 W celu potwierdzenia genotypów przeprowadzono test ligacji oligonukleotydem.23 Wyniki testu ligacji oligonukleotydowej były w 100% zgodne z wyniki analizy genotypowej, określone przez oznaczenie enzymu restrykcyjnego specyficznego dla allelu. Mutację genu protrombiny G20210A zidentyfikowano za pomocą specyficznej dla allelu analizy enzymem restrykcyjnym. 11 Badanie przesiewowe pod kątem obecności polimorfizmu M67F w C677T przeprowadzono za pomocą metody opisanej przez Frossta i wsp. 12.
Analiza statystyczna
Pakiet statystyczny SAS (wersja 6.12, SAS Institute, Cary, NC) został wykorzystany do wszystkich analiz statystycznych. W zależności od rodzaju danych, do oceny różnic między grupami zastosowano test sumy rang Wilcoxona, analizę chi-kwadrat lub dokładny test Fishera (dwustronny). Analizy wielowymiarowe, w tym obliczenia wartości predykcyjnych, przeprowadzono za pomocą krokowej procedury logistyczno-regresyjnej. Do obliczenia wartości predykcyjnych przyjęto częstość występowania zdarzenia zakrzepowo-zatorowego w 1500 ciążach. Względne ryzyko oszacowano na podstawie ilorazu szans
[hasła pokrewne: układ adrenergiczny, szmer pęcherzykowy w płucach, nerw strzałkowy powierzchowny ]
[podobne: mzk stargard rozkład jazdy, dni stargardu szczecińskiego 2015, reasec ]

0 thoughts on “Mutacje protrombiny i czynnika V u kobiet z historią zakrzepicy w czasie ciąży i połóg cd”

  1. może ktoś wie, jak szybko (w dniach) można i należy podjąc rehabilitację u chorego z nadciśnieniem