Skip to content

Mutacje protrombiny i czynnika V u kobiet z historią zakrzepicy w czasie ciąży i połóg

1 rok ago

658 words

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa jest główną przyczyną zachorowalności i śmiertelności w czasie ciąży i połogu. Nie jest jednak znana rola mutacji w genach protrombiny i czynnika V oraz innych zaburzeniach trombofilii jako czynnikach ryzyka zakrzepicy z zatorami u kobiet w okresie ciąży i połogu. Metody
W badaniu 119 kobiet z historią żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w czasie ciąży i połogiem oraz 233 dobranymi wiekiem kobiet zdrowych, mierzyliśmy aktywność antytrombiny, białka C, białka S i antykoagulanta toczniowego. Przeprowadziliśmy również analizy genetyczne w celu wykrycia mutacji G1691A w genie czynnika V (czynnik V Leiden), mutacji G20210A w genie protrombiny i mutacji C677T w genie reduktazy metylenotetrahydrofolianowej. Próbki krwi pobierano co najmniej trzy miesiące po porodzie lub po ustaniu laktacji.
Wyniki
Wśród kobiet, u których występowała żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, częstość występowania czynnika V Leiden wynosiła 43,7%, w porównaniu z 7,7% wśród kobiet zdrowych (względne ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, 9,3%, przedział ufności wynoszący 95%, od 5,1 do 16,9); w przypadku mutacji genu protrombiny G20210A 16,9% w porównaniu z 1,3% (ryzyko względne, 15,2%, przedział ufności 95%, 4,2 – 52,6); i zarówno czynnika V Leiden, jak i mutacji genu protrombiny G20210A, 9,3 procent w porównaniu z 0 (szacowany iloraz szans, 107). Zakładając całkowite ryzyko na 1500 ciąż, ryzyko zakrzepicy u nosicieli czynnika V Leiden wynosiło 0,2 procenta, wśród nosicieli mutacji genu protrombiny G20210A, 0,5 procent, a wśród nosicieli obu wad 4,6 procent, jak obliczono w analiza wieloczynnikowa.
Wnioski
Mutacja guza protrombiny G20210A i czynnik V Leiden indywidualnie są związane ze zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas ciąży i połogu, a ryzyko u obu mutacji jest nieproporcjonalnie wyższe niż u kobiet z jedną mutacją.
Wprowadzenie
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest pięciokrotnie wyższe u kobiet w ciąży niż u kobiet w ciąży w podobnym wieku.1-3 Szacunki częstości występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej różnią się od na 1000 do w 2000 r. 4 Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe, w tym zator tętnicy płucnej są głównymi przyczynami śmierci kobiet w okresie ciąży i połogu.5 Z tego powodu żylna choroba zakrzepowo-zatorowa jest rzadką, ale główną przyczyną zachorowalności i umieralności wśród kobiet w tym okresie.
Podczas normalnej ciąży zmienia się stężenie w osoczu i aktywność wielu białek związanych z krzepnięciem krwi i zmianą fibrynolizy. Zmiany te mogą sprzyjać koagulacji, zmniejszać antykoagulację i hamować fibrynolizę5-7, a zatem mogą zwiększać ryzyko zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, szczególnie u kobiet w ciąży, które nabyły lub genetyczne czynniki ryzyka zakrzepicy.5,8-10
Wśród genetycznie zdeterminowanych zmian mutacja w genie kodującym czynnik V w nukleotydie 1691 (G1691A, określanym jako czynnik V Leiden) jest najczęstszą wrodzoną nieprawidłowością u pacjentów z chorobą zakrzepowo-zatorową, występującą u 20 procent pacjentów z pierwszym epizodem choroby. zakrzepica żylna i do 50% osób z nawracającą zakrzepicą żylną9. Zidentyfikowano mutację guaniny do adeniny w genie protrombiny, G20210A, związaną z podwyższonymi stężeniami protrombiny w osoczu i zwiększonym ryzykiem zakrzepicy żylnej. , homozygotyczność pod względem powszechnej mutacji cytozyny do tymidyny w genie kodującym reduktazę 5,10-metylenotetrahydrofolianową (MTHFR), C677T, wiąże się z wysokimi stężeniami homocysteiny w osoczu i zakrzepicą żylną, 12-14, chociaż związek ten został zakwestionowany przez niektórych badaczy .15
Do tej pory dostępne są ograniczone dane na temat roli tych nieprawidłowości genetycznych w wywoływaniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanej z ciążą i połogiem. 5, 8, 10, 16 Badaliśmy względne ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanej z tymi markerami genetycznymi i innymi nieprawidłowościami zakrzepowymi. u kobiet ciężarnych i połogowych.
Metody
Przedmioty
Przebadaliśmy 119 kolejnych kobiet z historią żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w czasie ciąży i połogu (do sześciu tygodni po porodzie) i 233 kobiet zdrowych
[przypisy: nerw strzałkowy powierzchowny, radioskopia, układ adrenergiczny ]
[podobne: rozkład mzk stargard, dni stargardu 2015, balneolog ]

0 thoughts on “Mutacje protrombiny i czynnika V u kobiet z historią zakrzepicy w czasie ciąży i połóg”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: preparat na grzybice paznokci[…]